Allmänna villkor

Uppdaterad 2018-03-12

1. Privat Policy
Vid beställning hos oss samlas personuppgifter in för att beställningen ska kunna genomföras.

I samband med registrering och beställning godkänns att WebbPlatsen i Sverige AB lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot Kund. Denna hantering/lagring sker på rättslig grund GDPR Artikel 6.1 b (Avtal).

Webbplatsen i Sverige AB säljer inga adresslistor eller personuppgifter, informationen stannar hos oss.

Dessa uppgifter används även för att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden. Dessa utskick går att avaktivera vid första utskicket.

Kunden har enligt personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att ta del av den information som vi har registrerat om denne (GDPR Artikel 15). Dessa uppgifter skickas endast som brev till folkbokföringsadress/företagsadress. Om personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort inom 30 dagar från mottagande av begäran (GDPR Artikel 16 och 17) såvida ingen rättslig grund hindrar detta.

Kunden har rätt till dataportabilitet. Begäran om detta görs via e-post, brev eller telefon.

Begärda uppgifter skickas endast som brev till folkbokföringsadress/företagsadress. Kunden har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) om kunden anser att WebbPlatsen i Sverige AB behandlar uppgifter i strid med GDPR Artikel 77. Våra Backuper sparas i max 30 dagar.
WebbPlatsen i Sverige AB säkerställer att våra underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra avtal uppfyller de villkor som har ställts enligt GDPR.

Webbplatsen i Sverige AB, Box 30241, 104 25 Stockholm, 08-54 55 54 70, support@webbplatsen.se

2. Behandling för vilken Användaren är personuppgiftsansvarig
Kunden är personuppgiftsansvarig för hur personuppgifter samlas in, hanteras och sparas i relation till nyttjandet av tjänster hos Webbplatsen i Sverige AB.

Webbplatsen är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger kunden att tillse att laglig grund för behandling av personuppgifter finns och att övriga krav i personuppgiftslagen följs, exempelvis i förhållande till kundens kunder/prenumeranter. Webbplatsen ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

Webbplatsen ska behandla personuppgifter för vilka Webbplatsen är personuppgiftsbiträde i enlighet med kundens instruktioner och personuppgiftslagen. Om kundens instruktioner medför extra kostnader för Webbplatsen äger Webbplatsen rätt att fakturera för sådana kostnader.

WebbPlatsen i Sverige AB säkerställer att våra underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra avtal uppfyller de villkor som har ställts enligt GDPR.

3. Allmänt
Dessa abonnemangsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan WebbPlatsen i Sverige AB (”WebbPlatsen”) och Kund avseende webbhotell- och domäntjänster. WebbPlatsen tillhandahåller generell information om tjänsterna via sin hemsida http://www.webbplatsen.se. WebbPlatsens meddelande till Kund sker via e-post och/eller brev. Sådant meddelande anses mottaget sju dagar efter dess avsändande om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Vid e-postkontakt använder Webbplatsen adressen ”info@”, vilken alltid anses komma Kund till del.

4. Avtalsperiod och uppsägning
Avtal skall anses ha träffats i och med att Kund beställt tjänsten och/eller betalt första fakturan från WebbPlatsen, varvid abonnemanget börjar löpa. Abonnemanget löper tillsvidare med viss bindningstid (s k avtalsperiod), vilken skall vara ett (1) år om annat ej överenskommits i samband med Kunds beställning. Om Kund ej inkommer med uppsägning 30 dagar innan sådan avtalsperiods slut, inleds automatiskt en ny avtalsperiod och abonnemanget förlängs i enlighet med vid tiden för förlängningen gällande abonnemangsvillkor, vilka finns tillgängliga på WebbPlatsens hemsida http://www.webbplatsen.se. Det åligger Kund att ta del av vid var tid gällande abonnemangsvillkor. Uppsägning skall göras via brev eller fax och vara underskriven av Kund.
Att ej betala faktura är aldrig accepterat som en uppsägning.

5. Abonnemangsavgifter
Betalning erläggs till WebbPlatsen i form av WebbPlatsens vid var tid gällande abonnemangsavgift. WebbPlatsen förbehåller sig rätten att fakturera Kund i förskott. Betalning sker mot faktura. Faktureringsperiod är densamma som avtalsperiod. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum om inget annat är avtalat. Kund skall omgående meddela WebbPlatsen om en faktura anses felaktig. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift. Kund skall skriftligen meddela WebbPlatsen vid ändring av faktureringsadress. Faktura skickas i PDF-format till kundens angivna e-postadress.
Om pappersfaktura önskas debiteras en faktureringsavgift om 36 SEK + moms.

6. Överlåtelse av abonnemang
Abonnemang får ej överlåtas utan skriftlig tillåtelse från WebbPlatsen.

7. Begränsning av Parternas ansvar
Parternas ansvar för skada är begränsat till 1 000 SEK per tolvmånadersperiod, räknat från den dag abonnemangsavtalet trädde i kraft. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet. WebbPlatsen ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför WebbPlatsens kontroll eller som WebbPlatsen inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bland annat anses; olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar WebbPlatsens personal eller ej), fel i annan operatörs nät samt handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

8. Registrering av domännamn / domäntjänster
Domäntjänster omfattar, då Kund så begärt, ansökningsförfarande såväl som teknisk och administrativ hantering av domänen. Webbplatsen tillhandahåller två namnservrar för Kunds domäner och tillser att Kund kan använda domännamnet till e-post och webbsidor i enlighet med den tjänst som beställts. Om enbart registrering av domännamn är beställd utan tjänster i övrigt, eller i den mån webbtjänster inte ingår i avtalet, eller då webbtjänster ännu inte tagits i Kunds bruk genom uppladdande av webbsidor, så godkänner Kund att Webbplatsen placerar en informationssida i anslutning till domänen, som kan innehålla information om Webbplatsen och Webbplatsens tjänster. Om inte annat är överenskommet, eller då det inte är möjligt, så förnyar Webbplatsen ett registrerat domännamn åt Kund och fakturerar Kund i svenska kronor enligt gällande prislista. Det är alltid Kund som är ytterst ansvarig för domänen och Webbplatsens ansvar är under alla omständigheter begränsat enligt paragraf 7.

9. Webbsidor på Webbplatsens servrar
Kund har rätt till egna webbsidor på WebbPlatsens server inom ramen för tilldelat hårddiskutrymme. Antalet accesser och mängd överförd data per månad är begränsat och detaljer kring detta finns i specifikationerna för respektive webbhotell. WebbPlatsen debiterar enligt fastställd tariff om dessa värden överstiges. Kund får ej vidareförsälja eller upplåta utrymme till tredje part.

10. Kunds ansvar
Kund ansvarar för innehållet i Kunds webbsidor, korrespondens samt andra aktiviteter som Kund utför på Internet eller i system kopplade till Internet. Detta ansvar innefattar att tillse att vid var tid gällande lagstiftning följs. Kund ansvarar för att annan som getts möjlighet att utnyttja tjänsten följer dessa abonnemangsvillkor. Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information.

11. Avstängning av abonnemang
WebbPlatsen äger rätt att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av Kunds erlagda avgifter alternativt genom att slutfakturera Kund för tid fram till avtalsperiodens slut, om det visar sig att Kund utnyttjat abonnemanget på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt innefattar men är ej begränsat till: spridande av information som kan vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk. marknadsföring via utskick till e-postadresser (s k spamming/mailbombing) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta. annat handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för WebbPlatsen, WebbPlatsens system, övriga abonnenter eller Internet och därmed sammankopplade system. utnyttjande av Webbplatsens resurser, såsom servrar, linjekapacitet osv som i väsentlig grad överstiger det genomsnittliga utnyttjandet av Webbplatsens kunder. Detsamma skall gälla om Kund trots påminnelse ej betalt faktura inom angiven tid.

12. Ändring av abonnemangsform
WebbPlatsen äger rätt att uppgradera en abonnemangsform till en annan som täcker Kunds utnyttjande av Webbplatsens resurser, om Kund överskrider de gränser eller regler som gäller för den ursprungligt ingångna abonnemangsformen. Detta skall ske först efter att Kund via e-post blivit förvarnad om förändringen och givits minst 14 dagar att åtgärda situationen. Om Kund fortfarande efter 14 dagar ligger utanför ramarna för den ingångna avtalsformen uppgraderas Kund automatiskt till den lämpligaste abonnemangsform som för rådande omständigheter ger Kund lägst kostnader. Kund faktureras omgående för mellanskillnaden mellan abonnemangsformerna för återstående tid av pågående abonnemangsperiod. Denna paragraf gäller särskilt, men inte begränsat till, när Kund använder ett privat webbhotell i kommersiellt syfte. I kommersiellt syfte avses bland annat när Kund; Marknadsför produkter eller tjänster för egen eller annans vinning Regelbundet utnyttjar webbplats och/eller e-post för yrkesrelaterad trafik, vare sig det avser egen verksamhet eller som anställd Upplåter plats för reklambanners eller liknande i syfte att inbringa inkomst Bygger upp portaler, marknadsplatser eller liknande, som även om de är kostnadsfria, i en framtid kan omvandlas för kommersiella syften

13. Ändringar av tjänster och abonnemangsavgifter
WebbPlatsen äger rätt att med omedelbar verkan genomföra förändringar av tjänster eller avgifterna för tjänster vilka är direkt hänförliga till en förändring av skatter, statliga pålagor, lagar, valutakurser eller annan liknande omständighet utanför WebbPlatsens kontroll vilken direkt påverkar tjänsterna och/eller deras kostnader. WebbPlatsen förbehåller sig rätten att utföra sådana förändringar av tjänster vilka ej påverkar tjänsternas innehåll, utan att underrätta Kund. Vid större ändringar av tjänster eller vid höjning av abonnemangsavgifter skall Kund underrättas på lämpligt sätt minst 45 dagar innan ändringen träder i kraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet enligt paragraf 3. Avgiftssänkning behöver ej aviseras.

14. Tvist
Tvister i anledning av detta avtal som icke kan göras upp i godo skall avgöras enligt Svensk lag i Stockholms tingsrätt.